Trafikverket underkänner sin egen plan för Sveriges infrastruktur

Trafikverket publicerade onsdagen den 24 februari till slut den underlagsrapport som tidigare stoppats. Det skedde samma dag som Jordens Vänner gjorde ett besök på Trafikverket för att begära fram den gömda rapporten.

Skälet till förseningen påstås vara att den har ”kvalitetssäkrats”, men den sena publiceringen gör att remissinstanserna nu inte hinner ta ställning till den till underlaget för infrastrukturpropositionen.

Rapporten, som heter Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser, visar sig innehålla synnerligen explosivt material som kräver att hela infrastrukturplaneringen görs om.

Ur rapporten citeras här två avsnitt:

Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Av dessa utsläpp kommer cirka 95 procent från vägtrafiken. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till uppfyllelse av det nationella målet om begränsad klimatpåverkan. Till 2030 bör Sverige också ha en fossiloberoende fordonsflotta. Till 2050 har regering och riksdag beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Det innebär att även transportsektorn till 2050 behöver minska utsläppen till nära noll.

En förändrad utveckling av samhälle och transportsystem kommer leda till ökade behov av investeringar under en övergångsperiod. Det kommer sannolikt också handla om att omvärdera allt som finns i befintlig nationell plan (med byggstart 2019 och senare) och prioritera om.

I bilagan till rapporten avslöjas de konkreta konsekvenserna av de nödvändiga omprioriteringarna. I tabeller redovisas förändringarna för olika trafikslag enligt klimatscenariot i förhållande till 2010 och 2030 – om utvecklingen fortsätter trendmässigt (BAU). Nationellt måste biltrafiken 2030 (i personkm) minska med 30%, järnvägstrafiken öka med 43%, kollektivtrafiken öka med 106% och cykel öka med 210%. Lastbilstransporterna minskar med 29% (tonkm).

Riktigt avslöjande blir siffrorna för storstadens tätorter. Där måste biltrafiken minska med 48% i relation till BAU 2030, järnvägstrafiken öka med 52%, kollektivtrafiken öka med 88% och cykel med 260%. Lastbilstrafiken måste minska med 26%.

Dessa siffror beskriver de nödvändiga omprioriteringarna enligt miljömålen före förhandlingarna i Paris. Nu har Sverige och världen kommit överens om skärpta miljömål och det betyder att omprioriteringarna behöver bli betydligt större. Det är angeläget att Trafikverket får möjlighet att redovisa uppdaterade data.

Underlagsrapporten visar att om Sverige tar sina åtaganden från Paris på allvar måste infrastrukturplaneringen ges en helt ny inriktning. Så snart som möjligt måste investeringar i ökad biltrafik avvecklas och ersättas med investeringar i ökad kollektiv- och cykeltrafik. Det innebär bl.a. att det just påbörjade bygget av Förbifart Stockholm och den knappt påbörjade planeringen av Östlig förbindelse i Stockholm snarast avbryts.

 

Trafikverkets nyhet om rapporten: Klimatunderlag visar gap mot nollutsläpp

Mer om rapporten och den nödvändiga minskningen av bilismen:

Sveriges Radio: Hård kritik mot sen klimatrapport

Supermiljöbloggen: Trafikverket publicerar ”stoppad klimatrapport”

Jordens Vänner: Klimataktivister hittade försvunnen klimatrapport på trafikverkets kontor

Sveriges Radio: Krav på förlängd remisstid för klimatrapport

Aftonbladet: Anna Johansson måste minska vårt bilkörande

Trafikverket och Transportstyrelsen: Ökad trafik äter upp delar av utsläppsminskningen