Fem fakta mot

Förbifart Stockholm är omodern, extremt dyr och kommer ha en negativ inverkan på natur och kultur.

1. Trängseln

Internationell forskning visar att nya vägar attraherar fler att ta bilen istället för att välja kollektivtrafik. Detta medför en ökad trängsel både på kort och lång sikt. Trafikverkets vägutredning visar att endast 10 procent färdas hela vägen från Kungens kurva till Häggvik. Endast 0,2 procent av den tunga trafiken vill förbi. Trafikverkets egen prognos visar att redan 10–15 år efter invigningen år 2020 kommer det att vara köer på Förbifart Stockholm.

2. Finansieringen

Förbifart Stockholm beräknas kosta 27,6 miljarder kronor, det vill säga minst 1,3 miljarder kronor per km. Varken ränteutgifter, stigande oljepriser eller förseningar är dock inräknade i detta. Nästan alla intäkter från trängselskatterna fram till år 2047 är öronmärkta för Förbifart Stockholm.

3. Samhällsekonomin

Trafikverket tar i sin analys inte hänsyn till ett ökat olje- och bensinpris förrän år 2020. Därefter endast en ökning på 0,3 procent per år. Hänsyn tas inte heller till annan utformning eller höjning av trängselavgifter.

4. Miljön

Landstinget fastställde i maj 2010 att koldioxidutsläppen från vägtrafiken i länet ska minska med 30 procent mellan 2005 och 2030. Då måste trängselskatterna höjas kraftigt för att få ner trafikvolymen och klara målet. Värdefulla natur- och kulturmiljöer kommer att exploateras trots att stora delar av Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel.

5. Kollektivtrafiken

Prognosen visar att mindre än 10 procent av resenärerna på Förbifart Stockholm kommer att åka kollektivt. Det finns ingen planerad bussfil, vilket medför att bussarna kommer att fastna i samma köer som bilarna. Hållplatserna kommer att ligga långt från förortscentra.

Fler argument mot Förbifart Stockholm:

Sex felaktiga påståenden om Förbifart Stockholm

Vad menas med ”förbifart”? Är Stockholm nästan som albanska Tirana? Hur blir kollektivtrafiken på Förbifarten? Vi tar kål på sex vanliga påståenden om Förbifarten!

Synpunkter på stadsmotorvägen Förbifart Stockholm

Synpunkter på stadsmotorvägen Förbifart Stockholm (PDF)
En detaljerad faktasamling sammanställd av Nätverket Stoppa förbifart Stockholm, från november 2012.