Till statsråden Anna Johansson och Åsa Romson

Till statsråden Anna Johansson och Åsa Romson

TILLÅTLIGHETEN FÖR FÖRBIFART STOCKHOLM MÅSTE OMPRÖVAS

”Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap i klimatomställningen.”(ur Regeringsförklaringen)

Alliansregeringen fattade 2009-09-03 beslut om att tillåta bygget av Förbifart Stockholm enligt Vägverkets förslag. Beslutet överklagades men Högsta Förvaltningsdomstolen avslog 2011-03-17 samtliga överklaganden och gav regeringen rätt. I några avseenden berördes inte väsentliga frågor vid regeringens och domstolens prövningar. Det gäller bl.a. senare uppdagade fakta från Trafikverket att luftföroreningar i tunnlarna förhindrar 40 % av befolkningen att använda dessa. Det gäller också misspassningen mellan motorvägsbygget och klimatmålen. Det gäller jämlikheten. Regeringen bör och kan ompröva tillåtligheten för Förbifart Stockholm.

Vi skulle vilja få till stånd ett möte under hösten med er som de närmast ansvariga för dessa frågor, för att utveckla fakta och argument. Vi har också kontaktat den nya majoriteten i Stockholms stadshus.

Vi bifogar en skrivelse i vilken vi utvecklar varför en förnyad tillåtlighetsprövning krävs, och i huvuddrag beskriver hur vi anser att en sådan bör genomföras.

Stockholm 2014-10-06

Karin Wahlgren , Beatrice Sundberg, Göran Folin

Klimataktion Stockholm , Stockholms Naturskyddsförening, Jordens vänner

073 – 688 20 33 ,073-719 91 33, 073 – 073 11 88

Karin.wahlgren9@gmail.com, sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se, goran.folin@telia.com

Bilaga: PM