Fem förrädiska myter om ”Förbifart Stockholm”

Kommunfullmäktige ska på måndag 10 juni behandla två ärenden om motorleden. Det är dels ett avtal med Trafikverket om mark till bygget, dels 12 olika detaljplaner för den del som ligger i Stockholms kommun. Ansvariga borgarråd, Ulla Hamilton, Joakim Larsson och Regina Kevius (samtliga M) motiverar bygget med följande argument:

  1. Sammanlänkar regionens norra och södra delar så att de inte växer isär
  2. Bättre framkomlighet för stockholmarna, både förbi och i centrum
  3. Möjliggör en bättre kollektivtrafik
  4. Minskar sårbarheten i Stockholms infrastruktur
  5. Möjliggör ny exploatering för bostäder och arbetsplatser

Detta är fem högst tvivelaktiga argument som här bemöts i turordning:

  1. Det som sammanlänkar regionens delar är kollektivtrafiken. Den står redan för över hälften av arbetsresorna men behöver byggas ut ytterligare. Även cykeln får ökad betydelse.
  2. Om ”förbifarten” byggs så ökar bilanvändningen i hela regionen. Genomfartstrafiken beräknas bli obetydlig men trafiken till och trängseln i centrum växer.
  3. ”Förbifarten” leder till minskad kollektivtrafikandel och är i sig högst olämplig för busslinjer.
  4. Genom kraftigt ökad biltrafik ökar sårbarheten. Det är bara en utvecklad kollektiv- och cykeltrafik som kan minska sårbarheten i infrastrukturen.
  5. Utspridd nyexploatering i dåliga kollektivtrafiklägen är inget önskvärt. Det ökar bilandelen och trängseln ytterligare. Dessutom är det högst olämpligt ur klimatsynpunkt.

Det är skamligt att använda stockholmarnas trängselskatt till ett monsterbygge som ökar trängseln. Pengarna behövs för att bygga bort trängseln i tunnelbanan och på cykelbanan. Vi hoppas att fullmäktige äntligen inser detta.

Från kl 16 i morgon demonstrerar SSU, Grön Ungdom, Ung Vänster och Fältbiologerna utanför Stadshuset med många föreningar i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm.

Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm, 073 6882033
Beatrice Sundberg, Stockholms Naturskyddsförening, 073 7199133
Göran Folin, Jordens vänner Stockholm, 073 0731188