Öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson om Förbifart Stockholm

26.11.2014

Inställningen till ”Förbifarten” är en inflammerad fråga både i Stockholmsregionen och på riksplanet. Den har blivit ett test på om vi kan kasta loss ifrån ett ohållbart beroende av massbilism eller om detta beroende ska cementeras för oöverskådlig tid framåt och omöjliggöra att Sveriges klimatmål nås.

Vi i det regionala nätverk med drygt 20 organisationer som är kritiska till Förbifart Stockholm, tycker att Regeringens beslut att erbjuda staden och regionen en tidsfrist fram till maj 2015 för att omförhandla användningen av trängselskattens intäkter är ett synnerligen klokt beslut. Vi hoppas att de politiska företrädarna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting får den tid på sig som regeringen utlovat, trots det senaste hotet från allianspartierna i riksdagens trafikutskott att slå undan benen på detta regeringsbeslut.

Vi uppmanar regeringen att snarast utse en förhandlingsperson som ser till att förhandlingarna mellan staden och landstinget kommer igång. Stockholms stads bud till landstinget är att alla trängselskatteintäkter de närmaste sju åren ska gå till kollektivtrafiken. Det måste närmast vara tjänstefel av landstinget att inte ställa upp för att förhandla om de miljarder i trängselskatt, som skulle kunnas användas till kollektivtrafik i stället för till en ny motorled. Det skulle kunna rädda ett landsting i ekonomisk knipa, ett landsting som enligt pressuppgifter aviserat kraftiga neddragningar i kollektivtrafiken.

Pausen bör också utnyttjas till att noga pröva projektet och hur det överensstämmer med klimatmål, sociala mål och hållbarhet. Kunskaper bör inhämtas från forskarvärlden. Ett femtiotal forskare har t ex under de senaste åren skrivit debattartiklar och upprop som innehåller skarp kritik mot Förbifart Stockholm.

Företagen och den politiska högern har sedan lång tid tillbaka drivit på för att öka bilberoendet. De lobbade också aggressivt för ett nej till trängselskatten, men lyckades inte – till skillnad mot i Göteborg – vinna den kampen. Stockholmarna står bakom trängselskatten men vill att den först och främst går till en utbyggnad av kollektivtrafiken. Dock lyckades krafter inom de gamla allianspartierna kapa den goda idén och göra om trängselskatten till en bompeng för finansiering av ”Förbifarten”.

I debatten om ”pausens” ekonomiska konsekvenser säger alliansens företrädare att den har en prislapp på 700 mkr. Vi menar att det vore oförsvarbart att inte pausa ett projekt som strider mot klimatmål och som inte har en trovärdig finansiering. Var det försvarbart att ställa om trängselskatten till en bompeng? Var det försvarbart av den gamla alliansregeringen att låta

Trafikverket dra igång så stora delar av ett projekt som inte hade alla tillstånd klara och som arrangerade olika första spadtag på låtsas strax före valet, för att få det att framstå som om projektet hade startat på riktigt?

Flera företrädare för moderaterna har under hösten lämnat in interpellationer till riksdagen där de luftar de vanliga vanföreställningarna om vägens betydelse, för att pressa regeringen i denna fråga. Den sägs rädda jobb och tillväxt och förbättra miljön. Vi menar, liksom många forskare, att effekterna av att lägga ner projektet Förbifart Stockholm tvärtom troligen skulle bli positiva, men att jobben och tillväxten skulle vara annorlunda i en hållbar storstadsregion. Även detta bör belysas i den prövning som bör göras under den av regeringen beslutade pausen. Det tidigare främsta argumentet för Förbifarten, att den leder trafiken runt staden, har nu tonats ner i alliansens diskurs, då sanningen är att några få procent beräknas bli förbifartstrafik, resten bidrar till att öka bilanvändningen i såväl centrala staden som i hela regionen.

Vi vill slutligen påminna om de mail, brev och faktasamling som vi skickade till infrastrukturministern och till klimat- och miljöministern för drygt en månad sedan (2014-10-06 och 2014-10-09). Faktasamlingen kan vara till nytta i den stundande interpellationsdebatten.

Vi hävdade i vårt brev att regeringen kan och bör ompröva tillåtligheten av byggandet av Förbifart Stockholm, och bad om ett möte med regeringsföreträdare i denna fråga. Vi upprepar nu vår begäran om ett möte inom det snaraste då vi får tillfälle att utveckla våra argument.

Med vänlig hälsning

För Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm

Stockholm 2014-11-26

Karin Wahlgren Beatrice Sundberg Björn Gustafsson

Klimataktion Stockholms Naturskyddsförening Alternativ Stad/Jordens vänner

073 688 20 33 073 719 91 33 076 635 56 77

Karin.wahlgren9@gmail.com beatrice7878@hotmail.com bjorn.gustafs63@gmail.com